People Query

From Tsadra Commons
Jump to navigation Jump to search
TextYesMainNamePhonMainNameTibMainNameWylieEmanationOfIncarnations
'Jam dbyangs kun dga' rnam rgyalJamyang Kunga Namgyalའཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་'jam dbyangs kun dga' rnam rgyal
'Jigs med rdo rje dpa' boJikme Dorje Pawoའཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་'jigs med rdo rje dpa' bo
'ba' lag lhun grub rab brtantrueBalak Lhundrup Rabtenའབའ་ལག་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན་'ba' lag lhun grub rab brtan
'ba' ra ba ngag dbang ye shesfalseའབའ་ར་བ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་'ba' ra ba ngag dbang ye shes
'bre shes rab 'bartrueDre Sherab Barའབྲེ་ཤེས་རབ་འབར་'bre shes rab 'bar
'bri gung lo tsA ba ma Ni ka shrIDrikung Lotsāwa Maṇikaśrīའབྲི་གུང་ལོ་ཙཱ་བ་མ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི་'bri gung lo tsA ba ma Ni ka shrI
'bri gung skyob pa 'jig rten mgon pofalseJikten Gönpoའབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po
'bri gung spyan snga shes rab 'byung gnasfalseSherab Jungneའབྲི་གུང་སྤྱན་སྔ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་'bri gung spyan snga shes rab 'byung gnas
'bro lo tsA ba shes rab grags pafalseDro Lotsāwa Sherab Drakpaའབྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་གྲགས་པ་'bro lo tsA ba shes rab grags pa
'brog mi dpal gyi ye shestrueDrokmi Palgyi Yesheའབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་'brog mi dpal gyi ye shes
'brog mi lo tsA bafalseDrokmi Lotsāwaའབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་'brog mi lo tsA ba
'brom ston patrueDromtönpaའབྲོམ་སྟོན་པ་'brom ston pa
'bru 'jam dbyangs grags paDru Jamyang Drakpaའབྲུ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ'bru 'jam dbyangs grags pa
'brug pa kun legsDrukpa Kunleའབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་'brug pa kun legs
'chad kha bafalseChekawaའཆད་ཁ་བ་'chad kha ba
'dar 'phyar ba rin chen bzang potrueDarcharwa Rinchen Zangpoའདར་འཕྱར་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་'dar 'phyar ba rin chen bzang po
'dul 'dzin grags pa rgyal mtshanའདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་'dul 'dzin grags pa rgyal mtshanpaN chen bsod nams grags pa
'gos chos grubGo Chodrubའགོས་ཆོས་གྲུབ'gos chos grub
'gos khug pa lhas btsasGö Khukpa Lhatseའགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས'gos khug pa lhas btsas
'gos lo tsA ba gzhon nu dpalfalseGö Lotsāwa Zhönu Palའགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་'gos lo tsA ba gzhon nu dpal
'gro 'dul las 'phro gling patrueDrodul Ledro Lingpaའགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་'gro 'dul las 'phro gling paShel dkar bza'
Rin chen bzang po
'gro mgon chos rgyal 'phags paDrogön Chögyal Pakpaའགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་'gro mgon chos rgyal 'phags pa
'gro mgon ras chenfalseDrogon Rechenའགྲོ་མགོན་རས་ཆེན་'gro mgon ras chen
'gyur med 'phrin las chos sgrontrueGyurme Trinle Chödrönའགྱུར་མེད་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་'gyur med 'phrin las chos sgron
'gyur med 'phrin las rnam rgyaltrueGyurme Trinle Namgyalའགྱུར་མེད་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་'gyur med 'phrin las rnam rgyal
'gyur med bde chenfalseGyurme Dechenའགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་'gyur med bde chenMaitrīpa
'gyur med bstan rgyastrueGyurme Tengyeའགྱུར་མེད་བསྟན་རྒྱས་'gyur med bstan rgyas
'gyur med gzhan phan lhun grubtrueGyurme Zhenpen Lhundrupའགྱུར་མེད་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་'gyur med gzhan phan lhun grub
'gyur med mchog grubfalseGyurme Chokdrupའགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་'gyur med mchog grub
'gyur med pad+ma bstan 'dzintrueGyurme Pema Tendzinའགྱུར་མེད་པདྨ་བསྟན་འཛིན་'gyur med pad+ma bstan 'dzin
'gyur med pad+ma dbang rgyaltrueGyurme Pema Wangyalའགྱུར་མེད་པདྨ་དབང་རྒྱལ་'gyur med pad+ma dbang rgyal
'gyur med tshe dbang bstan 'pheltrueGyurme Tsewang Tenpelའགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་'gyur med tshe dbang bstan 'phelTshe dbang grags pa
'gyur med tshul khrimstrueGyurme Tsultrimའགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་'gyur med tshul khrims
'gyur med yid bzhin legs grubtrueGyurme Yizhin Lekdrupའགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་ལེགས་གྲུབ་'gyur med yid bzhin legs grub
'ja' tshon snying potrueJatsön Nyingpoའཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་'ja' tshon snying poNyang ting nge 'dzin bzang po
'jad pa slob dpon ston skyabsfalseའཇད་པ་སློབ་དཔོན་སྟོན་སྐྱབས་'jad pa slob dpon ston skyabs
'jag chen byams pa dpalfalseའཇག་ཆེན་བྱམས་པ་དཔལ་'jag chen byams pa dpal
'jag chung blo gros dpalfalseའཇག་ཆུང་བློ་གྲོས་དཔལ་'jag chung blo gros dpal
'jag chung kun dga' dpal bzangfalseའཇག་ཆུང་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་'jag chung kun dga' dpal bzang
'jam dbyangs bla matrueJamyang Lamaའཇམ་དབྱངས་བླ་མ་'jam dbyangs bla maSna nam rdo rje bdud 'joms
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
'jam dbyangs blo gter dbang pofalseJamyang Loter Wangpoའཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་'jam dbyangs blo gter dbang po
'jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje
'jam dbyangs chos kyi blo gros
'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldanJamyang Chöje Tashi Paldenའཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan
'jam dbyangs mgon potrueJamyang Gönpoའཇམ་དབྱངས་མགོན་པོ་'jam dbyangs mgon po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo grostrueJamyang Khyentse Chökyi Lodröའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyugtrueJamyang Khyentse Wangchukའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyugKhri srong lde'u btsan
Lang gro dkon mchog 'byung gnas
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang potrueJamyang Khyentse Wangpoའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poThang stong rgyal po
Khri srong lde'u btsan
Chos rje gling pa
Gu ru chos kyi dbang phyug
Lha btsun nam mkha' 'jigs med
Sangs rgyas bla ma
Mañjuśrīmitra
Vimalamitra
Ras chung pa
'jigs med gling pa
'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshanfalseའཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan
'jam dbyangs rin chen rgyal mtshantrueJamyang Rinchen Gyaltsenའཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་'jam dbyangs rin chen rgyal mtshanMar pa chos kyi blo gros
... further results