Shud bu dpal gyi seng ge

From Tsadra Commons
Jump to navigation Jump to search


ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་
Wylie shud bu dpal gyi seng ge
English Phonetics Shubu Palgyi Senge
Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Other names
  • ཤུད་ཕུ་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་
  • ཁྲི་འབྲིང་ཁོང་བཙན་
  • shud phu dpal gyi seng+ge
  • khri 'bring khong btsan
Dates
Birth:   8th Century
Death:   9th Century
Place of birth:   lho brag


Tibetan calendar dates

About
Religious Affiliation
Nyingma
Has following emanations
[[|Drapa NgönsheMingyur Dorje]]
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4236
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Pelgyi-Sengge/6653
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ (shud bu dpal gyi seng ge)

Page #s for bio of this person: 390 to 391

Folio #s for bio of this person: 25b1 to 26a3

ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ནི། གདུང་རུས་ཆོས་རྒྱལ་དང་གཅིག་ཀྱང་བོན་དང་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ལ་བོན་གྱིས་ཤུད་བུར་མཚན་གསོལ་བས་དེ་ལྟར་གྲགས་ཀྱང་ཟེར། སྔོན་རྒྱལ་པོའི་ནང་བློན་ཡིན། ཤུད་བུ་ཁྲི་འབྲིང་ཁང་བཙན་ཡང་ཟེར། སློབ་དཔོན་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་ཡང་མཛད། གུ་རུ་པདྨའི་དྲུང་དུ་ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་སྦྱངས་ཏེ། མ་གཤིན་ཕུར་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་དང་རྙིང་མའི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་བསྒྱུར། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གཏོགས་ཤིང། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དང་མ་མོའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ། གྲུབ་རྟགས་ཕུར་པ་ངམ་ཤོད་ཀྱི་ཆུ་ལ་བཏབ་པས། ཆུ་ཡན་མན་དུ་ཆད་པ་དང་། བྲག་ལ་བཏབ་པས་བྲག་རལ་བ་ལ་སོགས་བྱུང་། མཆིམས་ཕུར་ཆུ་བོ་གྱེན་ལ་ཟློག་པའི་རྗེས་ཀྱང་ཡོད། ཡང་ཁོང་རང་གི་གསུང་ལས། མི་རྒྱུད་ལྷ་ལས་ཆད་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །ཞང་པོ་རྨུ་ནས་ཆད་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། དབུ་རྩེ་རིགས་གསུམ་གྱི་ཤར་ལོགས་བཞེངས་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་བཞེངས་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མར་ཁུ་ཝ་ལས་དྲངས་པས་རྗེ་ལས་ལྷག་པར་བྱུང་། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། བསམ་ཡས་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ལྟད་མོའི་སྐབས་སུ་མར་ཁུ་ཝ་ལས་དྲངས་པ་ཡིན་པར་གྲགས། སྒྲུབ་གནས་ནི་སྤང་ཆུང་པདྨའི་གླིང་སོགས་ཡིན་པར་སྣང་། འདིའི་གདུང་རབས་ཞིབ་པར་ལྷོ་བྲག་ཤུད་བུ་པ་གསང་བདག་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པའི་དགེ་བཤེས་མང་དུ་བྱུང་བར་སྣང་། སྔ་མ་རྣམས་མ་གཤིན་ལས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སྔགས་འཆང་ནུས་པ་ཅན་ཤ་སྟག་བྱོན། སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་གཏེར་སྟོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཡོངས་གྲགས་དང་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་བྱོན་པར་མངོན།

shud bu dpal gyi seng ge ni/_gdung rus chos rgyal dang gcig kyang bon dang sgrung dang lde'u gsum la mkhas pa zhig la bon gyis shud bur mtshan gsol bas de ltar grags kyang zer/_sngon rgyal po'i nang blon yin/_shud bu khri 'bring khang btsan yang zer/_slob dpon spyan 'dren pa'i pho nya yang mdzad/_gu ru pad+ma'i drung du lo tsA mkhas par sbyangs te/_ma gshin phur gsum gyi gdams pa dang rnying ma'i chos bka' mang du bsgyur/_bod kyi mkhas pa chen po brgyad kyi nang tshan du gtogs shing/_rdo rje phur pa dang ma mo'i sgo nas grub pa thob/_grub rtags phur pa ngam shod kyi chu la btab pas/_chu yan man du chad pa dang /_brag la btab pas brag ral ba la sogs byung /_mchims phur chu bo gyen la zlog pa'i rjes kyang yod/_yang khong rang gi gsung las/_mi rgyud lha las chad pas rje dang tri ler mnyam/_/zhang po rmu nas chad pas rje dang tri ler mnyam/_dbu rtse rigs gsum gyi shar logs bzhengs pas rje dang tri ler mnyam/_/mchod rten dkar po bzhengs pas rje dang tri ler mnyam/_/zhes gsungs shing /_mar khu wa las drangs pas rje las lhag par byung /_/zhes zer te/_bsam yas grub pa'i dga' ston gyi ltad mo'i skabs su mar khu wa las drangs pa yin par grags/_sgrub gnas ni spang chung pad+ma'i gling sogs yin par snang /_'di'i gdung rabs zhib par lho brag shud bu pa gsang bdag las kyi rdo rje'i rnam thar du gsal/_spyir bstan pa la bya ba byas pa'i dge bshes mang du byung bar snang /_snga ma rnams ma gshin las grub pa brnyes pa'i sngags 'chang nus pa can sha stag byon/_sprul pa'i rnam rol gter ston mi 'gyur rdo rje yongs grags dang gzhan yang ci rigs byon par mngon