Mahāmudrā

From Tsadra Commons
Jump to navigation Jump to search


+ Add to BuNay
View on BuNay

Key Term Mahāmudrā
Hover Popup Choices Mahāmudrā; mahāmudrā; ཕྱག་ཆེན།
In Tibetan Script ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།
Wylie Tibetan Transliteration phyag rgya chen po
Devanagari Sanskrit Script महामुद्रा
Romanized Sanskrit mahāmudrā
Tibetan Phonetic Rendering Chagya chenpo
English Standard Great Seal
Richard Barron's English Term supreme seal
Jeffrey Hopkin's English Term great seal
Ives Waldo's English Term great seal
Term Type Noun
Source Language Sanskrit
Basic Meaning Mahāmudrā refers to an advanced meditation tradition in Mahāyāna and Vajrayāna forms of Into-Tibetan Buddhism that is focused on the realization of the empty and luminous nature of the mind. It also refers to the resultant state of buddhahood attained through such meditation practice. In Tibet, this tradition is particularly associated with the Kagyu school, although all other schools also profess this tradition. The term also appears as part of the four seals, alongside dharmamūdra, samayamudrā, and karmamudrā.
Has the Sense of It has a sense of being the binding force and refers to the reality of all things. Just as a seal makes a document binding, reality binds all things, including our understanding of the true nature of things. It also refers to a symbolic gesture.
Related Terms mudrā;Kagyu
Related Topic Pages https://kuenselonline.com/chagchen-the-great-seal-2/
Definitions
Tshig mdzod Chen mo ༡) འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་གམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་། དེ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་དང་པོར་ཐོབ་པ་དེ་ལས་བྲི་བ་དང་གང་བ་མེད་པར་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་ཇི་སྲིད་པ་དེ་སྲིད་དུ་རྟག་ཏུ་གནས་ཤིང་གཞར་ཡང་དེ་ལས་འདར་མི་སྤྱོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ལ། སྤོང་བ་དང་རྟོགས་པ་དང་སེམས་ཏེ་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ན་ཆེན་པོ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ།། ༢) སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁྲུལ་བ་གློ་བུར་བ་བསལ་ནས་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བ་སྟེ།་རྣལ་བྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཞིག