Lce btsun seng+ge dbang phyug

From Tsadra Commons
Jump to navigation Jump to search


ལྕེ་བཙུན་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་
Wylie lce btsun seng+ge dbang phyug
English Phonetics Chetsun Senge Wangchuk
Other names
  • ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་
  • lce btsun seng ge dbang phyug
Dates
Birth:   11th century


Tibetan calendar dates

About
Religious Affiliation
Nyingma
Links
BDRC Link (P2JM148)
https://www.tbrc.org/#!rid=P2JM148
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: lce btsun seng+ge dbang phyug (ལྕེ་བཙུན་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་)

Page #s for bio of this person: 522 to 524

Folio #s for bio of this person: 91b3 to 92b4

༈ ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ནི། ཡུལ་ཉང་རོ་གཉན་ཚོའི་ལྕེ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཞེས་པའི་སྲས་གཞོན་ནུ་ནས་ཐོས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན། གནས་བརྟན་ལྡང་མ་ལྷུན་རྒྱལ་དང་མཇལ་ཏེ་ཁ་རག་ཏུ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་རྫོགས་པར་གསན། སློབ་དཔོན་འདས་ནས་གཏེར་དཔེ་རྙིང་པ་རྣམས་ལང་གྲོ་འཆད་པ་སྟག་འདྲ་དང་། འོ་ཡུག །བྱར་གྱི་ཕུ་བཅས་གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་སྦས། གནས་འཕོ་ཞིང་སྒོམ་པའི་ཚེ་མནལ་ལམ་དུ་བི་མ་མི་ཏྲས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་བྱོན། སྙིང་ཐིག་ཟབ་པ་པོད་བཞི་གཏེར་སྲུང་གིས་ཕུལ་བ་བསྣམས་ནས་འོ་ཡུག་ཕྱི་གོང་རྫའི་ར་བར་བཞུགས་པའི་ཚེ་བི་མ་མི་ཏྲ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་ཕྱེད་དུ་བཞུགས་ཤིང་དབང་ཁྲིད་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་གནང་། གནས་དེ་ཉིད་དུ་ལོ་བདུན་བསྒོམས་པས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་གྲུབ། སྤྲུལ་སྐུ་ཞང་སྟོན་ལ་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་གནང་། ལོ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལོན་ནས་ནམ་མཁར་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་སོ། །གཏེར་སྦས་པའི་ལོ་སུམ་ཅུ་ན་རོང་མནར་མདའི་ལྕེ་སྒོམ་ནག་པོས་འོ་ཡུག་གི་གཏེར་ཕྱུངས་ཏེ་རང་ཉམས་སུ་བླངས་ཤིང་གཞན་ལའང་བཤད། ཞང་སྟོན་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེས་བྱར་གྱི་ཕུའི་བྲག་དཀར་ཐེམ་པ་འདྲ་བ་ནས་གསང་བ་བླ་མེད་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། ལང་གྲོའི་འཆད་པ་ནས་ཤངས་པ་རས་པས་གདམས་ངག་འགའ་ཞིག་ཕྱུངས་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་བར་བཤད། མདོར་ན་བི་མའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོ་བཀའ་མ་སྙན་བརྒྱུད་ཐིག་ལེ་གསང་སྐོར་སྦས་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་དང་། གཏེར་མ་གོང་སྨོས་གཏེར་སྟོན་ལྔས་བཏོན་པ། རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་སོ་སོའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། བཀའ་སྲུང་ནག་མོ་ཁྲོས་མའི་རྒྱུད་དེ་བཅོ་བརྒྱད། མན་ངག་གི་ཡི་གེ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ། ཟབ་པ་པོད་བཞི་བཅས་སྔོན་དུས་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་ནའང་དེང་སང་རྒྱུད་སྐོར་ཚང་མ་དང་། མན་ངག་སྐོར་ཐོར་བུ། ཟབ་པ་བོད་བཞི་ཙམ་གྱི་རྒྱུན་སྣང་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། ཁྱད་པར་རྗེ་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དགུང་གྲངས་ཉེར་བཞི་པར་མཁའ་འགྲོ་ཕྱི་གོང་རྫའི་ར་བ་དང་ཉེ་བའི་གཙང་རུ་མཚམས་འོ་ཡུག་ཤུག་པའི་གླིང་གི་ཐད་དུ་ཕེབ་སྐབས། སྔོན་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འོད་སྐུར་གཤེགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་འདས་དུས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་བཅས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་མན་ངག་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ཞེས་ཟབ་འདྲིལ་ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ཉིད། སྤྱིར་རྒྱལ་དབང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཡབ་སྲས་དང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་མནོག་ཆོས་སུ་བསྩལ་ཅིང་། བྱེ་བྲག་ཁོ་བོ་ཅག་ལའང་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་དམིགས་སུ་བསལ་བའི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་པ་ལྟར་ཉམས་ལེན་འབྲེལ་འཇོག་དང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་འདུས་གསལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་གཞན་ལ་འཆད་སྤེལ་ཡང་ཅི་ནུས་བགྱིས་པའོ།

lce btsun seng ge dbang phyug ni/_yul nyang ro gnyan tsho'i lce thub pa'i dbang po zhes pa'i sras gzhon nu nas thos pa'i pha rol tu son/_gnas brtan ldang ma lhun rgyal dang mjal te kha rag tu rdzogs chen gyi gdams pa rdzogs par gsan/_slob dpon 'das nas gter dpe rnying pa rnams lang gro 'chad pa stag 'dra dang /_'o yug_/byar gyi phu bcas gter kha gsum du sbas/_gnas 'pho zhing sgom pa'i tshe mnal lam du bi ma mi tras lung bstan pa ltar bsam yas mchims phur byon/_snying thig zab pa pod bzhi gter srung gis phul ba bsnams nas 'o yug phyi gong rdza'i ra bar bzhugs pa'i tshe bi ma mi tra dngos su byon nas zla ba phyed du bzhugs shing dbang khrid gdams ngag rdzogs par gnang /_gnas de nyid du lo bdun bsgoms pas phung po lhag med grub/_sprul sku zhang ston la gdams ngag rdzogs par gnang /_lo brgya dang nyi shu rtsa lnga lon nas nam mkhar 'od phung du gshegs so/_/gter sbas pa'i lo sum cu na rong mnar mda'i lce sgom nag pos 'o yug gi gter phyungs te rang nyams su blangs shing gzhan la'ang bshad/_zhang ston bkra shis rdo rjes byar gyi phu'i brag dkar them pa 'dra ba nas gsang ba bla med kyi skor rnams spyan drangs/_lang gro'i 'chad pa nas shangs pa ras pas gdams ngag 'ga' zhig phyungs nas dar rgyas byung bar bshad/_mdor na bi ma'i man ngag snying thig chen mo bka' ma snyan brgyud thig le gsang skor sbas blo gros dbang phyug nas rim par brgyud pa dang /_gter ma gong smos gter ston lngas bton pa/_rgya che ba rgyud bcu bdun so so'i dgongs 'grel dang bcas pa/_bka' srung nag mo khros ma'i rgyud de bco brgyad/_man ngag gi yi ge brgya dgu bcu/_zab pa pod bzhi bcas sngon dus dar rgyas su byung na'ang deng sang rgyud skor tshang ma dang /_man ngag skor thor bu/_zab pa bod bzhi tsam gyi rgyun snang ba kho bos kyang nos/_khyad par rje bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje dgung grangs nyer bzhi par mkha' 'gro phyi gong rdza'i ra ba dang nye ba'i gtsang ru mtshams 'o yug shug pa'i gling gi thad du pheb skabs/_sngon lce btsun chen po 'od skur gshegs pa'i skabs kyi gnas dus ston 'khor 'das dus kyi chos 'khor bskor ba bcas kyi ngang tshul shin tu gsal ba ltar rjes dran gyi tshul du gtan la phabs pa'i dus gsum mkhyen pa bi ma la'i zab tig man ngag rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa zhes zab 'dril ngo mtshar byin rlabs can de nyid/_spyir rgyal dbang theg mchog rdo rje yab sras dang gter chen mchog gyur gling pa sogs skyes chen khyad par can rnams la mnog chos su bstsal cing /_bye brag kho bo cag la'ang thog ma kho nar smin grol gyi gdams pa dmigs su bsal ba'i bka' drin bstsal pa ltar nyams len 'brel 'jog dang smin grol gyi yig cha 'dus gsal gyi zhabs tog dang gzhan la 'chad spel yang ci nus bgyis pa'o/