Karma Lingpa

From Tsadra Commons
Karma gling pa

Line Drawing by Robert Beer Courtesy of The Robert Beer Online Galleries
PersonType Category:Classical Tibetan Authors
Category:Tertons
MainNamePhon Karma Lingpa
MainNameTib ཀརྨ་གླིང་པ་
MainNameWylie karma gling pa
bio Karma Lingpa was a 14th century tertön known for his expansive revelation on the Peaceful and Wrathful deities, the Zab chos zhi khro dgongs pa rang grol. Commonly known as Kar gling zhi khro it remains to this day an extremely popular treasure cycle and was highly influential in the early days of Western interest in Tibetan Buddhism, as it is the source of the text popularly known as the Tibetan Book of the Dead. He was also the son of Nyida Sangye who is known for his 'pho ba revelation that would become the basis for the religious festival known as the Drikung Phowa Chenmo.
YearBirth 1326
YearDeath 1386
BornIn dwags po
TibDateGender Male
TibDateElement Fire
TibDateAnimal Tiger
TibDateRabjung 5
ReligiousAffiliation Nyingma
PersonalAffiliation Son of nyi zla sangs rgyas and father of nyi zla chos rje
EmanationOf cog ro klu'i rgyal mtshan
StudentOf nyi zla sangs rgyas
TeacherOf nyi zla chos rje
BDRC https://www.tbrc.org/#!rid=P5245
IsInGyatsa Yes
GyatsaNameTib ཀརྨ་གླིང་པ་
GyatsaNameWylie karma gling pa
GyatsaBioStartPage 566
GyatsaBioEndPage 567
GyatsaBioStartFolio 113b2
GyatsaBioEndFolio 114a2
GyatsaBioTib །ཅོག་རོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་ཀརྨ་གླིང་པ་ནི། དྭགས་པོའི་ཡུལ་གྱི་སྟོད་ཁྱེར་གྲུབ་ཅེས་པར་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་ཆེ་ཤོས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་ཞིང་མངོན་ཤེས་དང་ཕྲིན་ལས་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་ལུང་བསྟན་དང་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམ་ནས་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རི་ལྷ་བྲན་གར་བྱེད་པ་འདྲ་བ་ནས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་བཏོན། ཆོས་བདག་བུ་ཆེན་བཅུ་བཞི་ལ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་སྐོར་ཚང་བར་གནང་། དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྲས་ཉི་ཟླ་ཆོས་རྗེ་ཁོ་ན་ལ་གནང་ནས་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གཅིག་བརྒྱུད་བཀའ་རྒྱས་བཏབ། ལུང་ནས་བསྟན་པའི་གཟུངས་མ་དང་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགས་པས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་སོ། །ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ནི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་པ་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་མདོ་ཁམས་ལྷོ་བྱང་ཀུན་དུ་དབང་ལུང་ཁྲིད་རྒྱུན་སྟོང་མཆོད་ལ་སོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ད་ལྟའི་བར་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས། བདག་གིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་བགྱིས་པའོ།
GyatsaBioWylie cog ro lo tsA ba klu'i rgyal mtshan gyi rnam 'phrul gter ston karma gling pa ni/_dwags po'i yul gyi stod khyer grub ces par grub chen nyi zla sangs rgyas kyi sras che shos su 'khrungs/_rten sngags 'chang /_yon tan dpag tu med pa mnga' zhing mngon shes dang phrin las gang la'ang thogs pa med pa'i bdag nyid du bzhugs/_dgung lo bco lnga par lung bstan dang rten 'brel 'dzom nas sgam po gdar gyi ri lha bran gar byed pa 'dra ba nas zhi khro dgongs pa rang grol dang thugs rje chen po pad+ma zhi khro sogs kyi gter bton/_chos bdag bu chen bcu bzhi la pad+ma zhi khro'i chos skor tshang bar gnang /_dgongs pa rang grol chos skor rnams sras nyi zla chos rje kho na la gnang nas brgyud pa gsum gyi bar du gcig brgyud bka' rgyas btab/_lung nas bstan pa'i gzungs ma dang rten 'brel ma 'grigs pas zhing khams gzhan du gshegs so/_/zhi khro dgongs pa rang grol ni brgyud pa gsum pa nam mkha' chos kyi rgya mtsho nas rgya cher 'phel te dbus gtsang khams gsum dang khyad par mdo khams lho byang kun du dbang lung khrid rgyun stong mchod la sogs pa'i phrin las da lta'i bar dar rgyas su bzhugs/_bdag gis kyang legs par nos shing bsnyen sgrub sogs kyis 'brel pa bgyis pa'o
Other wikis

If the page does not yet exist on the remote wiki, you can paste the tag {{PersonCall}} inside the destination page. But please first make sure you are on the right page. Some wikis have the person page on Person/<COMMONS PERSON PAGENAME>, in which case the page <COMMONS PERSON PAGENAME> needs to be redirected. Ask if you need clarification.