'o bran dpal gyi dbang phyug

From Tsadra Commons
Jump to navigation Jump to search


འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་
Wylie 'o bran dpal gyi dbang phyug
English Phonetics Odren Palgyi Wangchuk
Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   o' yug mdar


Tibetan calendar dates

About
Religious Affiliation
Nyingma
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3AG55
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Odren-Pelgyi-Wangchuk/13058
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ ('o bran dpal gyi dbang phyug)

Page #s for bio of this person: 393 to 393

Folio #s for bio of this person: 27a1 to 27a3

འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། འོ་ཡུག་མདར། འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སློབ་དཔོན་པདྨའི་ཐུགས་སྲས་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་བརྙེས་པས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཉ་ལྟར་རྒྱུ་བར་ནུས། འོ་བྲན་ལུགས་ལ་གུར་དྲག་བཀའ་མ་སོགས་ཆོས་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་ལ་ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ཡང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྣང་ཞིང་གདུང་རྒྱུད་ཡང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བར་སྣང་སྟེ། རྟེན་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ནོ།

'o bran dpal gyi dbang phyug ni/_'o yug mdar/_'o bran dpal gyi 'byung gnas kyi sras su 'khrungs/_slob dpon pad+ma'i thugs sras te/_gsang sngags kyi tshul kun la mkhas shing grub pa'i mtshan ma mngon du brnyes pas chu bo chen po la 'jigs pa med par nya ltar rgyu bar nus/_'o bran lugs la gur drag bka' ma sogs chos tshul mang du yod la phal cher deng sang yang dbang lung gi rgyun ma chad par snang zhing gdung rgyud yang da lta'i bar du byung bar snang ste/_rten khyim pa yin no